Bijlage 7

 

Afwegingscriteria bij locatiekeuzes

zonnepanelenvelden in de gemeente Arnhem

Initiatiefgroep Red Park Elderveld en Wijkplatform Elderveld

3 november 2015

 

Voorstel aan het college B&W en de raadsleden

 

1.      Context

In het programma New Energy made in Arnhem wordt de akker bij de Stoeterij (onderdeel van Park Elderveld) genoemd als locatie waarop 7.500 zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Hiertegen is bij bewoners en het voltallige Wijkplatform van Elderveld verzet gerezen. Gewezen is o.a. op de potentie binnen Arnhem voor de realisering van grondgebonden zonnepanelenvelden. De Zon-PV-potentiekaart van Greenspread biedt ongeveer 70 grote en kleine plekken in Arnhem.

In de bespreking van dit onderwerp tijdens de raadsvergadering op 21 september j.l. heeft het college toegezegd een ‘afwegingskader’ te maken om te kunnen toetsen of een zonnepanelenveld ‘ruimtelijk inpasbaar’ is. Wij menen er goed aan te doen om zelf ook te komen met criteria op grond waarvan een locatie (on)geschikt kan worden bevonden voor het realiseren van een zonnepanelenveld.

Deze notitie is niet bedoeld als een compleet en pasklaar beleidsdocument dat de competitie aangaat met het collegestuk. Het is een aanvulling en legt wellicht meer nadruk op aspecten die voor de burgers van Arnhem van belang zijn.

Daarnaast wordt opgemerkt dat zonnestroom tot op heden mag rekenen op een behoorlijk positief imago. Het is zaak dit imago te koesteren. Wanneer zonneparken niet op de juiste wijze ruimtelijk worden ingepast of fouten worden gemaakt in het maatschappelijk proces, zal dit leiden tot verlies van draagvlak voor duurzame toepassingen.

2.      Definitie zonnepanelenveld

Onder een zonnepanelenveld wordt verstaan elke groepering van zonnepanelen die op of boven de grond of op het wateroppervlak wordt geplaatst, dus niet op daken. De oppervlakte ervan kan globaal variëren van 0,5 ha tot 10 ha. Wie eigenaar is van de panelen of op welke wijze de opgewekte stroom wordt doorgeleverd aan bedrijven of particulieren, is in dit kader niet belangrijk.

3.      Tijdelijk of permanent

De businesscases die op basis van de zgn. 'postcoderoosregeling' worden gemaakt, leiden - onder de meest gunstige omstandigheden - tot terugverdientijden van minimaal 15 jaar. Er zijn aanzienlijke investeringskosten gemoeid met de opwekkingsinstallaties. De economische levensduur van zonnepanelenvelden wordt geschat op 25 jaar. Gezien de lange levensduur ligt verplaatsing van de  gehele installatie niet voor de hand. Vooral niet omdat de gehele infrastructuur rond het zonnepanelenpark dan weer opnieuw moet worden aangelegd. Om deze redenen is het niet aannemelijk dat dergelijke installaties een tijdelijk karakter hebben.

4.      Afwegingscriteria m.b.t. uitsluiting van gebieden voor plaatsing van een zonnepanelenveld

 

4.1.  Toelaatbaarheid in gebieden - Algemene beleidsregel

Indien in een bepaald gebied de onder 4.2 genoemde uitsluitingscriteria niet van toepassing zijn, geldt als algemene beleidsregel:

4.1.1.    Kleine velden zonnepanelen tot maximaal 1 ha kunnen worden toegestaan op braakliggende gronden aansluitend aan woonkernen, die bestemd zijn voor industrie, kantoren of woningbouw. Ook kunnen kleine velden zonnepanelen worden toegestaan op agrarische grond in het buitengebied. Eerst dient daarbij echter onderzocht te worden of de zonnepanelen niet op de daken gerealiseerd kunnen worden.

 

4.1.2.    Gezien het nadrukkelijk industriële karakter en de impact daarvan op de beleving van het landschap worden grote velden met zonnepanelen alleen toegestaan op braakliggende gronden buiten woonkernen, die bestemd zijn voor industrie, kantoren of woningbouw, of op agrarische grond in het buitengebied. Velden met zonnepanelen op grote zandwinplassen worden in beginsel niet uitgesloten.

4.2.  Uitsluitingscriteria

Er wordt in geen geval toestemming verleend voor de aanleg van een zonnepanelenveld indien:

4.2.1.    Ruimtelijke gevolgen

·                   de grond planologisch bestemd is als vaarweg, natuur en/of bosgebied.

·                   de grond planologisch bestemd is met de waarde:

§         Ecologische hoofdstructuur;

§         Zoekgebied ecologische verbindingszone;

§         Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen;

§         Openheid;

§         Hoogstamfruitboomgaard;

§         Landbouw.

·                   de grond volgens bestaande grondexploitatie plannen voor een ander gebruik of activiteit gereserveerd is.

 

4.2.2.    Milieu gevolgen

·                   de grond, in het kader van de opwarmingsproblematiek van de stedelijke omgeving, is aangemerkt als een te beschermen verkoelende plek in de stad, waarvan de verkoelende werking op de directe woonomgeving versterking behoeft (ref. Hitteattentie Kaart 2012 gem. Arnhem).

·                   de grond direct grenst aan een verkeersader waarop de verkeersintensiteit meer dan 20.000 motorvoertuigen per etmaal bedraagt (deze grond faciliteert het invangen van fijn stof en vermindert blootstelling daaraan door bewoners in de buurt van de verkeersader).

 

4.2.3.    Inpassing in de omgeving

·                   de grond als stedelijk groen in het ontwerp van de wijk onderdeel vormt van een wijkpark resp. groene lob.

·                   de grond na toetsing aan relevante beleidsstukken (bijv. ontwikkelingsplannen of gebiedsvisies) binnen een termijn van 15 jaar beschikbaar moet zijn voor een andere bestemming.

·                   de grond deel uit maakt van of ligt in de omgeving van toeristisch potentieel.

 

4.2.4.    Ecologische gevolgen

·                   De grond ecologische waarde heeft, met beschermde fauna en flora en foerageergebied, waaronder in ieder geval grond met de waarde:

§                   kwetsbare soorten flora en fauna (op de rode lijst);

§                   dassen; dassencorridor;

§                   struweelvogels;

§                   vleermuizen;

§                   salamanders.

 

4.2.5.    Cultuurhistorische, archeologische en/of aardkundige waarde

·                    Waaronder in elk geval gronden bestemd met de waarde:

§                   Cultuurhistorisch waardevolle akker;

§                   Cultuurhistorisch waardevol gebied;

§                   Aardkundig waardevol gebied.