Bijlage 5   Deel uit Bestemmingsplan Elderveld 2011

                               NL.IMRO.0202.763-0301, vastgesteld  op 24-04-2012

 

4.2 Milieu- en omgevingsaspecten

4.2.5 Groen en ecologie

Bestaande situatie

Ecologische gebiedsbeschrijving en bekende natuurwaarden

Op de Natuurwaardenkaart Elderveld staan de flora en fauna waarnemingen. (zie figuur 4.2)

 

Figuur 4.2 Natuurwaardenkaart Elderveld

 

Flora- en faunawet

Broedvogels

De steenuil verblijft in een nestkast in de boerderij 'De Stoeterij' (2006). De vogel keert jaarlijks terug naar de oude nestplaats en is daarvan ook afhankelijk. De soort is daarmee jaarrond beschermd. De ijsvogel vist in het najaar en winter in de wateren van Elderveld (2002).

In 1997 is er door de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. een inventarisatie uitgevoerd in Elderveld. De broedpaar van de sperwer (jaarrond beschermd) is waargenomen in een boom aan de Batavierenweg. In de oudere bomen van de wijk zijn boomkruiper, boomklever, ekster, blauwe reiger en koolmees waargenomen. Deze soorten zijn niet jaarrond beschermd, maar de soort komt vaak terug naar de plaats waar hij het vorig jaar gebroed heeft. Verder zijn er algemene soorten zoals tjiftjaf, heggemus en staartmees.
De gierzwaluw en de huismus (beide jaarrond beschermd) broeden in vrij grote aantallen in de wijk. In de dijkzone en nabij de boerderij 'De Stoeterij' broeden vogels van weides (kiviet) en ruigtes (fazant) en in de watergangen vogels van water en oever (meerkoet, wilde eend en kleine karekiet).

Vleermuizen

De vleermuiswaarnemingen komen van de Vleermuiswerkgroep Gelderland, met name van het watervleermuisproject uit 2002. Aan de randen van de wijk en nabij de boerderij 'De Stoeterij' foerageren veel vleermuizen, waaronder gewone dwergvleermuis, watervleermuis en ruige dwergvleermuis. De soorten zijn streng beschermd. Een aantal soorten verblijft in gebouwen en en aantal in bomen. De verblijfplaatsen zijn niet bekend, maar naar verwachting zullen veel gebouwbewonende soorten verblijven in de gebouwen met spouwmuren in de wijk.

Kleine zoogdieren

Vanaf 1999 zijn er diverse oproepen geweest voor bewoners om waarnemingen door te geven van onder meer kleine zoogdieren. De eekhoorn is in 1999 één keer gemeld midden in de wijk. De egel, haas en konijn komen voor in de randen van de wijk, maar ook in de wijk. De groenstructuren bieden voldoende beschutting en voedsel voor deze soorten.

Insekten

De sleedoornpage (Vlinderstichting, 2006) is de meest opvallende vlinder die voorkomt in Elderveld. Deze soort staat op de rode lijst van bedreigde soorten en dit is één van de weinige bekende plekken waar de vlinder voorkomt. De soort zet de eeren af op jonge scheuten van sleedoorstruwelen.

Een andere bijzondere soort is het oranjetipje (2004). Deze heeft als waardplanten de pinksterbloem en look-zonder-look. Andere vlinders die vrij algemeen voorkomen in en rondom het stedelijk gebied van Arnhem en ook in Elderveld zijn dagpouwoog, gehakkelde aurelia, atalanta en citroenvlinder (Vlinderstichting 1990 – 1999).

Uit een inventarisatie uit 1998 blijkt dat er veel wilde bijen en hommels voorkomen in de wijk. Dit betekent o.a. dat er veel nectordragende kruiden, struiken en bomen aanwezig zijn.

Vissen

De snoek komt voor in de watergangen van de dijkzone Elderveld. De snoek is een jager die zijn ogen gebruikt, wat betekent dat de wateren vrij helder zijn.

 

Paddenstoelen

In de dijkzone van Elderveld komen verschillende rode lijst paddenstoelensoorten voor, te weten driekleurig ruitertje, aarddrager, grijstaaisteeltje, werkhoutvuurzwam, wormvormige knotszwam en blauwgrijze schorsmycena.

Vaatplanten

In 1993 is er een inventarisatie uitgevoerd door floron in een groot deel van de wijk. Brede wespenorchis, grote kaardebol, grasklokje en zwanebloem (allen tabel 1) zijn toen waargenomen. Deze beperkte lijst geeft al aan dat er in het verleden een rijke plantengroei is geweest in diverse biotopen. De wespenorchis groeit in struweelranden, de kaardebol in ruigtes, het grasklokje in kruidenrijke graslanden en de zwanebloem in wateren met ondiepe bodems. Of dit nog steeds zoet is, is niet bekend.

Beschrijving van de groenstructuur

Boswet en richtlijn compensatie

De dijkzone ligt buiten de bebouwdekom boswet. Verder liggen er houtopstanden volgens de criteria van de Boswet binnen de bebouwde kom. Voor deze gebieden en houtopstanden geldt de richtlijn compensatie natuur en bos.

Groenplan 2004

Het structureel groen in de wijk is belangrijk groen op wijkniveau en deels op stadsniveau. De groene hoofdstructuur bestaat uit de dijkzone Elderveld, het polderlint Elderhofseweg met de boerderij 'De Stoeterij' en de groenblauwe lijn langs de Batavierenweg. Dit zijn oude cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische structuren. De watergangen met brede groenzones zijn belangrijke verbindingen vanuit de recreatieve beleving, de ecologie en het landschap.

Er zijn geen monumentale bomen in Elderveld, volgens de lijst van de bomenstichting.

Beschrijving ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen gepland binnen dit bestemmingplan.Toekomstige ontwikkelingen moeten opnieuw worden getoets aan de dan geldende wet- en regelgeving. Daarbij moet in ieder geval de het gemeentelijk beleid (Groenplan), de Flora- en faunawet en de Boswet worden meegenomen.

Conclusie

            Er zijn geen belemmeringen. De huidige bestemmingen blijven gehandhaafd