Gepland

 

Het aantal ondersteuners voor het behoud van de akker en daar geen zonnepanelenveld te plaatsen is op dit moment 1.076.

 

Blijft u alstublieft Eldervelders benaderen en te vragen om de website te bezoeken en steun geven!

 


 

Parknieuws Red Park Elderveld
 

Parknieuws 18 mei 2017

 

Op 10 april j.l. hebben wij burgemeester en wethouders 7 alternatieve locaties gestuurd (zie de bijlage 13 op deze site). De gemeentelijke projectleider (Saskia Luijmes) heeft begin mei gemeld dat de in ons voorstel genoemde locaties niet konden worden meegenomen in de geplande  raadsvergadering waarin de 2e groep (tranche) locaties zou worden besproken. Wel ging men onze voorstellen afwegen tegen de criteria en meenemen in een volgende tranche.

De gemeenteraad heeft inmiddels opnieuw vergaderd over nieuwe en al eerder genoemde locaties voor zonnepanelenvelden in Arnhem. De locatie aan de Elderhofseweg (onze akker in Park Elderveld) was daarin niet meegenomen. Bij navraag bleek dat het gebrek aan draagvlak een van de belangrijke redenen was om de akker (voorlopig) niet mee te nemen.

Dank voor alle mensen die inmiddels op onze website hebben getekend voor behoud van de akker!

De wel door de raad goedgekeurde locaties zijn: Rioolwaterzuivering aan de Drielsedijk, het geluidsscherm langs de spoorlijn bij Schuytgraaf en de Rolbaan in Schaarsbergen.

Op de drukbezochte Kerstmarkt op 11-12-2016 in park de Steenen Camer, georganiseerd door de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld, Scouting Schutgraaf en wijkplatform Elderveld, hebben 181 nieuwe medestanders zich ingetekend.


 

Parknieuws 24 november

 

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Op de wijkdag op 2 juli j.l. is door de initiatiefgroep gesproken met wijkbewoners en zijn er 136 nieuwe ondersteuners bijgekomen. De stand is nu 893.

 

De gemeente (het college) is inmiddels gekomen met een overzicht van 17 gebieden waarop zonnepanelenvelden worden genoemd die zijn beoordeeld op geschiktheid. Daarin is ook de akker bekend als locatie ‘Elderhofseweg’ opgenomen.

 

Bij de beoordeling is gekeken naar grootte, eigendom gemeente, de beschikbaarheid, kosten, veiligheid, opbrengst, voordelen voor de omgeving en ‘belangen en waarden’.

Vooral op dat laatste aspect wordt aangegeven dat de akker niet echt een geschikte locatie is. Hieronder kort de essenties:

·      De locatie is onderdeel van de groen blauwe zone rond Elden. Een zonnepanelenveld moet dus gecombineerd worden met de groene functie. Dat betekent minder panelen en hogere kosten (kosten voor onderzoek en ontwerp, plus kosten voor ingewikkelde aanleg).

·      De akker bevordert de verkoelende werking van omringende wijken. Dus alleen een akkoord bij een gering aantal panelen. (score 2 op 5)

·      Draagvlak in de wijk is zeer laag. (score 1,5 op 5). Alleen doen als er hele goede redenen zijn op het vlak van techniek, financiën en/of duurzaamheid en als er geen alternatieven zijn.

·      Er zal ook een wijziging nodig zijn van het bestemmingsplan van Agrarisch (onverharde waardevolle gronden) naar de nieuwe bestemming. Gerekend mag worden op goed gefundeerde weerstand.

 

Kortom: Elderhofseweg is volgens het college een locatie die plaats biedt aan aanzienlijk minder panelen dan gedacht, op een plek die eigenlijk daarvoor niet bedoeld is, duur is in aanleg en niet kan rekenen op draagvlak. En dan is nog niet eens vermeld dat het een prachtig stukje landschap in de wijk is.

 

Besloten is om de besluitvorming in twee ‘tranches’ (delen) in de raad te behandelen. De akker wordt in de raad besproken in de tweede tranche omstreeks april 2017.

In oktober is het besluit genomen om de volgende gebieden definitief aan te wijzen en daar te starten met de aanleg van zonnepanelenvelden: Koningspleij, Akzohaven en IJsseloord 2 (de bult).

 

De initiatief groep bereidt zich intussen voor op het verbreden van het draagvlak (meer ondertekenaars), publiciteit en voorlichting aan de politiek (raadsleden). Zo moeten we een verrassing in april voorkomen.

 


 

Parknieuws 29 mei

 

Het college heeft gereageerd op ons commentaar op het stuk over criteria dat zij hebben geproduceerd. We zien dat de boot nogal wordt afgehouden. Lees het hier …..

 

Op 19 mei jongstleden is in de gemeenteraad weer gediscussieerd over het stuk dat de gemeente heeft gemaakt over de keuze criteria. Het werd niet goed duidelijk wat daarvan het resultaat was. De bedoeling was dat er een uitwisseling zou zijn van meningen en er konden vragen gesteld worden aan de verantwoordelijke wethouder (Anja Haga). Er werd dus nog niet beslist. Wel werd duidelijk dat veel gemeenteraadsleden van mening waren dat de gepresenteerde criteria niet strak hoefde te worden geformuleerd, zoals wij hadden voorgesteld. Zij zullen gebruikt worden als leidraad voor het vaststellen van waar wel en waar niet (of voorlopig niet) een zonnepanelenveld kan worden gebouwd. Dat wordt dus meer een politieke beslissing.

Op 30 mei besluit de gemeenteraad definitief over de omschrijving van de criteria.

 

Inmiddels is bekend dat het college niet voor de zomervakantie komt met een voorstel. In dat voorstel zullen veel meer potentiële locaties genoemd worden dan in het oorspronkelijke plan. Per locatie zal er commentaar gegeven worden per criterium (wel, niet of minder geschikt). Het gehele voorstel wordt door de raad besproken in september. Aan de raad zal ook in het vervolg per locatie eerst toestemming worden gevraagd.

 

Vast staat dat bij een eventuele keuze voor de akker op Elderveld een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig zal zijn.

 


 

Parknieuws 21 april

 

Op maandag 18 april, een week later dan gepland, is in de gemeenteraad gesproken over de criteria voor het kiezen van de locaties. Dat is de eerste vergadering over dit onderwerp. Het ging om het delen van informatie over het onderwerp. Voorafgaand heeft Jelle Zijlstra (van het Wijkplatform) de raad (en de wethouder) toegesproken. Wat hij heeft gezegd vindt je hieronder.

 

Daarna is er door de raad gedebatteerd. Binnenkort (datum nog niet bekend) wordt er weer vergaderd, dan om de meningen en standpunten van de partijen vast te stellen. Als de raadsleden dan vinden dat er al kan worden besloten, dan doen zij dat. Maar dat is niet zeker.

 

Wij vonden de criteria heel onduidelijk en een aantal raadsleden vonden dat ook. Ons commentaar op de criteria zie je na de inspreektekst van Jelle. Het kan zijn  dat er een nieuw voorstel moet komen voor de criteria. Dat kost tijd. De wethouder (Anja Haga van de ChristenUnie) zei dat het college voor de zomervakantie wil besluiten welke locaties geschikt zijn. Dat wordt te krap als de criteria moeten worden aangepast. De uitslag en planning is nu dus nog niet te voorspellen. Wel heeft zij toegezegd nog schriftelijk te reageren op ons commentaar van 25 januari (Nieuwe Kanttekeningen en Vragen ….) en naar ik hoop en aanneem ook op dat als bijlage hieronder staat).

 

 

Ingesproken tekst:

 

Tekst inspreken gemeenteraad over “Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden”
18 april 2016

Geachte raadsleden,

Mijn naam is Jelle Zijlstra en ik sta hier namens Wijkplatform Elderveld en de lokale Initiatiefgroep Red Park Elderveld. Wij Eldervelders waren blij met het besluit van de raad om het college te vragen om met criteria te komen voor het aanwijzen van zonnevelden. Die moeten er voor zorgen dat er een afgewogen beslissing wordt genomen over onze groene Elderveldse long, die B&W willen omzetten in een zonneveld. We gingen er vanuit dat de criteria zouden aangeven dat woongebieden zonder meer uitgesloten worden van zonnevelden. Maar tot onze verbazing komen criteria die te maken hebben met de impact op woon- en leefklimaat nauwelijks voor op de lijst. Wij zijn van mening dat die wel nodig zijn en stellen voor die ook heel helder te benoemen. Bijvoorbeeld deze:

1.      Afstanden tot woonhuizen en recreatieruimten.
Een groot zonneveld is een industriële installatie en overdag een hitte-eiland en daarmee niet geschikt voor een woonomgeving. Een Amerikaanse studie duidt er op dat uit oogpunt van opwarming een panelenveld minimaal een afstand van 300 m verwijderd zou moeten zijn van de stedelijke bebouwing. Het is opvallend dat dit punt niet is opgenomen in de criteria. Terwijl op de eigen hitte-attentie kaart van de gemeente Arnhem is aangegeven dat juist de verkoelende werking van het potentiële zonneveld in Elderveld beschermd en versterkt zou moeten worden.

2.      Draagvlak in de buurt.
Weerstand vanuit de bevolking zou een factor moeten zijn die een zwaar gewicht krijgt in een beoordeling van de geschiktheid van een locatie. In de lijst met criteria die er nu ligt wordt deze weerstand weliswaar genoemd als (N.B. laatste!) criterium, maar de toelichting geeft aan dat het vooral wordt gezien als iets dat op te heffen is: door “de bevolking te betrekken bij ontwerp en inrichting”. Oftewel: de mening van de bevolking over de geschiktheid van de locatie doet er niet toe, het enige dat telt is dat ze de “voordelen” leren zien, die de het college zo helder in het vizier heeft: jammer dat de bewoners die niet zien! Overigens: de gesuggereerde voordelen onder criterium 4 zijn helemaal geen voordelen en ook geen criterium. Participeren in een duurzaam energieproject kan iedere Nederlander doen; de postcoderoos presenteren als voordeel is gebakken lucht verkopen.

3.      De hoeveelheid groen oppervlak in een wijk.
Recreatieve ruimte, een gezond leefklimaat en ruimte bieden aan flora en fauna zijn essentiële functies van groen oppervlak.

4.      De aansluiting van het bestemmingsplan op de functie van de omgeving.
Grote vraag voor de beoogde Elderveldse akker is of het bestemmingsplan blijft aansluiten bij de woon- en recreatiefunctie die de omgeving heeft. Die functies leggen beperkingen op aan het gebruik van dit veld. Laten we voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van de mazen die de criteria bieden, om hier schielijk een bestemming zonneveld aan te geven.

5.      Overige aspecten
Bijvoorbeeld veiligheid (het gaat hier om hoge spanning) en het risico dat particuliere zonne-opwekkers-met-zonnedaken in tijden van piekproductie worden verdrongen van het net.

Tot zover de criteria rond woon- en leefklimaat.  

 Verder merken we nog op dat de door de gemeente opgestelde lijst met criteria in deze vorm niet bruikbaar lijkt om helder te toetsen. Veel van de aangegeven criteria zijn niet helder verwoord, niet objectief meetbaar, hebben niet het karakter van in- of uitsluiting, en er zijn geen wegingsfactoren aan verbonden waarmee ze gezamenlijk tot een eindresultaat kunnen leiden.

Degene die de resultaten van de toetsing aan criteria beschrijft, kan er hierdoor een geheel eigen invulling aan geven, wat leidt tot subjectieve conclusies. Mocht deze weg gevolgd worden, dan pleiten wij er nadrukkelijk voor om na afloop van de beoordeling van de Elderveldse locatie samen met het college en de raad in gesprek te gaan over de interpretatie van die resultaten.

 

Samengevat: wij verzoeken de raad om:

1.      Criteria rond woon- en leefklimaat toe te voegen.

2.      Criteria helder en meetbaar te formuleren.

3.      De definitieve aanwijzing van een locatie voor goedkeuring voor te leggen aan de raad.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

In de bijlage hebben we een meer uitgebreid commentaar op de afzonderlijke criteria beschreven

 Bijlage commentaar per criterium

 Hierbij leveren wij kort commentaar op de criteria, zoals weergegeven in de lijst die door B&W van de gemeente Arnhem is opgesteld (versie maart 2016).

 ·         Punt 1. Oppervlakte. "Uit de Handreiking Gelderse gemeenten blijkt dat een perceel van 1 à 2 hectare al rendabel kan zijn, maar een perceel van 4 hectare een betere businesscase oplevert. Daarnaast geldt: hoe groter het zonneveld des te meer potentiële zonopbrengst ......". De vraag is: wat is nu het criterium?

·         Punt 2. Grondpositie en termijn. Ja, de grondeigenaar moet wel meewerken. Is dat een criterium?

·         Punt 3. Vergoeding. Dat men het eens moet worden over een vergoeding is geen criterium.

·         Punt 4. Voordelen voor de omgeving. Dit is een wonderlijk aspect. Beter zou het zijn om een criterium te hanteren voor de mate van hinder of ergernis van de omgeving over de plaatsing van een industrieel object. Immers de plaats waar stroom wordt opgewekt is niet interessant voor de afnemer, want stroom is anoniem en komt gewoon via het net naar de afnemer.

·         Punt 5. Bandbreedte zonopbrengst. Er moet een goede businesscase zijn (hoort eigenlijk bij punt 1). Er mag geen schaduw zijn en de panelen moeten onder een hoek van 36° worden aangebracht. Dit is geen criterium, maar een open deur.

·         Punt 6. Aansluiting Energienet. Hier ontbreekt een belangrijk, extra criterium: “De wijze van aansluiting, de kwaliteit van het netwerk en de lokale spanningshuishouding moeten van dien aard zijn, dat particuliere zonnestroom-producenten ook op zonnige-productiedagen kunnen blijven leveren aan het net en niet worden afgesloten (Verdringingseffect).” Het betreft hierbij dus de vraag, wat de impact van een industrieel zonneveld op het energiepotentieel is dat bewoners van de wijk Elderveld en omgeving zelf nog duurzaam op het net kunnen wegzetten, ofwel moet misschien een verdere uitbreiding van het aantal zonnepanelen op particuliere daken in Elderveld worden ontmoedigd om overbelasting van het net te voorkomen?

·         Punt 7. Veiligheid en toegankelijkheid. Dit aspect is geen criterium, want geldt voor alle locaties. Gaat het niet om veiligheid, dan wel om vandalisme of diefstal. Ook wordt duidelijk dat de term ‘zonnepark’ een eufemisme is voor een industrieel zonnepanelencomplex.

·         Punt 8. Bestemmingsplan en structuurvisie.  We zijn content dat ingezien wordt dat een zonnepanelenveld een levensduur heeft van 25 jaar en dat er daarom bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, plus een omgevingsvergunning. En dat bij een tussentijdse verplaatsing  een extra investering van 50% van de oorspronkelijke , noodzakelijk is. Bij de genoemde procedurelengte van 26 weken zijn de bezwaarprocedures overigens niet meegerekend.

·         Punt 8c.1 Functionele inpassing. Wij begrijpen dit criterium niet. Wat wordt bedoeld met een voorkeur voor een ‘combinatie met andere gebruiksvormen’ zoals bijvoorbeeld ‘natuur en groen’ of ‘recreatie’? Het is of we de meterkast bij voorkeur  combineren met het bankstel. Misschien wordt de combinatie zonnepanelen en windmolens bedoeld.

Wij missen hier een belangrijk criterium dat hier wellicht het beste past. In het kader van de opwarming van de stad mag de locatie niet zijn aangemerkt als een ‘te beschermen en te versterken’ verkoelend gebied, zoals aangegeven op de Hitteattentie kaart van de gemeente Arnhem.

·         Punt 8c.2 Ruimtelijke inpassing.  Wij stemmen in met het criterium dat inpassing  recht moet doen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Hoe meten wij dit criterium? Raadselachtig dat hier geen verwijzing is naar de voorkeur voor een industriële omgeving (een plus) versus in stedelijk groen (een min).

·         Punt 8c.3 Ecologische waarden. Ook hier moet de vraag zijn; in welke mate worden ecologische waarden aangetast? Niet ‘hoe worden ze ingepast’. Wij gaan ervan uit dat het restrictieve criterium ten aanzien van broedende kievieten en foeragerende ganzen van toepassing is op  de akker in Elderveld.

·         Punt 8c.4 Overige waarden. Dit lijkt door de benaming ‘overige’ een onbelangrijk restpuntje.

Hier missen wij het landschappelijk belang, ongeveer net als de provinciale natuurwaarden. De kwaliteit van de groene omgeving binnen de stad en de wijk, de mate van aantasting van historisch landschap.

·         Punt 9 Draagvlak. Mag men er op rekenen dat een zonnepanelenveld bij bewoners in een wijk een warm welkom krijgt? Dan krijgt de optie een plus op de criteriaschaal. Als blijkt dat er geen draagvlak of grote weerstand  is voor een plek voor de aanleg van een zonnepanelenveld scoort dit criterium een min.

Er is door de Energie Coöperatie Rijn & IJssel onderzoek uitgevoerd in Elderveld. De resultaten waren onvoldoende om ze in te zetten in de discussie over de criteria. Wel ligt er een bewijs van 745 voorstanders, die grote bezwaren hebben tegen een zonnepanelenveld op deze plek en de bestaande akker graag willen beschermen.


 

Parknieuws 2 april

 

Afgelopen week heeft het college het Afwegingskader vastgesteld (met de criteria die gebruikt gaan worden om te bepalen of een locatie in Arnhem geschikt is voor het plaatsen van een zonnepanelenveld). Dis is vastgelegd in een document ‘Criteria Zonnevelden Maart’.

 

In het document staat dat o.a. gebruik gemaakt is van de informatie die wij (met het Wijkplatform) hebben aangeleverd. Dat is ook te zien. Wat helaas niet is meegenomen is het belang van de akker voor verkoeling van de omgeving (te beschermen en te versterken), zoals vastgelegd in de Hitteattentie Kaart Arnhem. En het feit dat iets ‘mooi’ is en daarom niet mag verdwijnen is helemaal lastig in criteria te vangen.

 

Deze criteria moeten nog wel worden goedgekeurd door (een meerderheid van) de gemeenteraad. Dat zal gebeuren in 3 vergaderingen; een om te informeren, een om de standpunten te bepalen en een om te besluiten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de eerste (informerende) op maandagavond 11 april worden gehouden. Op de website van Arnhem wordt dat gepubliceerd: bij Gemeenteraad doorklikken naar Kalender. Bij die vergadering zullen in elk geval ook mensen van de Initiatiefgroep en het wijkplatform aanwezig zijn. Maar u wordt ook uitgenodigd om door uw aanwezigheid uw zorg te laten blijken over het voorgenomen plan.

 

Er is in de afgelopen maanden ook door de gemeente gezocht naar de mening van bewoners van Elderveld. Al leek het ons dat de mening van 745 betrokkenen al voldoende duidelijk zou zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Energie Coöperatie Rijn & IJssel. Er zijn, naar men ons meldde, 20 interviews met Eldervelders uitgevoerd. Mondeling werd doorgegeven dat er 10 voor en 10 tegen waren. Wij mochten de resultaten niet zien. Als deze informatie wel naar de raad/het college gaat voor de vergadering (…)  is dat jammer genoeg weer geen participatie, geen dialoog en dus ook geen draagvlak. Maar goed nieuws is dat ‘Draagvlak’ een van de criteria is.

 


 

Parknieuws 2 maart

 

Vandaag streken er 20 kieviten neer op de akker. Ze zijn weer vroeger dit jaar. Wij spraken al vaak over het belang van de natuurwaarde van de akker. Misschien is het daarom goed om eens een overzicht te geven van alle soorten vogels die er zoal zijn gespot op en om de akker en in de aangrenzende sloten.

 

Hierbij de (voorlopig) 58 gespotte soorten (Bijlage 9):

Eenden

Wilde eend, Eidereend, Tafeleend, Grote zaagbek, Kuifeend, Smient, Bergeend, Krakeend

Ganzen

Grauwe gans, Nijlgans, Brandgans

Waadvogels

Scholekster, Blauwe Reiger, Kleine zilverreiger, Kievit, Meerkoet, Ooievaar, Waterhoen, Wilde zwaan, Fuut, Aalscholver, Kleine stern, Zilvermeeuw, Kokmeeuw

Veld- en weidevogels

Boerenzwaluw, Veldleeuwerik, Patrijs, IJsvogel, Fazant

Roofvogels

Torenvalk, Sperwer, Slechtvalk, Smelleken, Buizerd

Tuin- en bosvogels

Huismus, Pimpelmees, Heggenmus, Staartmees, Ekster, Vink, Kauw, Putter, Kraai, Sijs, Merel, Groenling, Spreeuw, Kwikstaart, Koolmees, Winterkoninkje, Roodborstje, Goudhaantje, Turkse tortelduif, Zwarte roodstaart, Kramsvogel, Vlaamse gaai, Groene specht, Houtduif, Grote bonte specht.

 

Over argumenten gesproken!

 


 

Parknieuws 27 januari

 

Op 25 januari is een mail met bijlagen naar B&W gestuurd (met een kopie naar de gemeenteraadsleden). Ze bevat een toelichtende  brief aan B&W en twee documenten.

·        Het eerste document gaat over nieuwe aspecten die wij hebben ontleend aan gesprekken met mensen die verstand hebben van zonnepanelenvelden. (Bijlage 8: Nieuwe Kanttekeningen en Vragen …”)

Met deze informatie  hopen we het college en de raad voldoende duidelijk te maken dat zij bij het vaststellen van criteria  rekening houden met:

Nieuw:

·       gevolgen voor de lokale netspanning; verdringing van particuliere zonnestroom door intelligente technologie van die van het zonnepanelenveld

·        de risico's; gevaarlijk hoge gelijkspanning, vandalisme, brandgevaar

·        het begrip ‘tijdelijkheid’ bij een zonneveld (25 jaar en geen 10 jaar)

Al eerder gemeld:

·        toelaatbaarheid in gebieden – landschapskwaliteit (“Wat mooi is, mag weg”)

·        het milieu in de wijk; opwarming, fijn stof, geluid

·        de natuurwaarde en -beleving voor mens en dier.

·        De tweede bijlage  is een stuk over hoe Koningspleij Noord kan worden voorzien van windmolens en een enorm zonnepanelenveld. Zo zie je bijvoorbeeld dat een 3 MW-windmolen een opbrengst heeft tot het equivalent van zo’n 30.000 zonnepanelen. De mogelijke opbrengst van Koningspleij Noord zal met de plaatsing van 3 tot 5 windmolens en het zonnepanelenveld zo’n 15 tot 23 maal de opbrengst zijn van 1 akker in Elderveld.

 


 

Parknieuws 14 januari 2016

 

Via de betreffende ambtenaar vernamen wij dat de behandeling van het Afwegingskader (criteria voor geschiktheid van een locatie voor plaatsing van zonnepanelenveld) door het college is gepland ‘begin 2016’. De exacte datum is nog niet bekend. Wij blijven dit nauw volgen.

 

Ondertussen bereiden wij voor burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een bericht voor waarin bijlage 8 (Nieuwe Kanttekeningen en vragen) is opgenomen. Ook zullen wij gewag maken van de kansen die zijn ontstaan na het vrijkomen van Koningspleij Noord. Alleen op deze plek al is er plaats voor 4x zoveel panelen als men in Park Elderveld wil plaatsen. In combinatie met (potentieel) 5 windmolens, op ruime afstand van bewoning, levert dat een geweldig potentieel op (m.b.t. energieproductie/jaar is één 2 MW-windmolen bij benadering equivalent aan 20.000 panelen).

 

Met GroenLinks is nog contact. Wat hier vooral de vraag is hoe men enerzijds pleit voor het opvolgen van adviezen volgens de hitteattentie-kaart en anderzijds het tegenovergestelde nastreeft door voor het zonnepanelenveld te pleiten. Tot nu toe is het resultaat dat Tobias de Groot aangeeft de GroenLinks: ‘Wat ons betreft moet niet ten koste van alles de plek in Elderveld een zonneveld worden.’ 

 

Van betrokkenen horen wij dat Rijn IJssel Energie Coöperatie gesprekken voert met bewoners van Elderveld. Ook wij hebben met de vertegenwoordiger van de coöperatie , Danielle van Woerden, gesproken. Zij zoekt in opdracht van de gemeente naar de mate van draagvlak voor het panelenveld. Wij weten in elk geval dat het draagvlak voor behoud van de akker aantoonbaar groot is. Afgesproken is, dat wij contact houden.

 


 

Parknieuws 18 december

 

De geplande bespreking van het plan New Energy Made in Arnhem’ door het college van B&W met de nieuwe wethouder (Anja Haga) is verschoven naar januari. In december zouden ook de afwegingscriteria voor de locaties van zonnepanelenvelden  op de agenda staan. Zij had echter meer tijd nodig om zich in te lezen. . De initiatiefgroep heeft de nieuwe wethouder alvast een goede uitleg gestuurd wat hierbij het belang van de bewoners van Elderveld is.

 

De ChristenUnie is  nu vertegenwoordigd in het college. De fractie van de ChristenUnie in de raad heeft zich van het begin af aan op het standpunt gesteld, dat de akker in ons park geen logische keuze is voor een zonnepanelenveld en daarom niet gewenst is.

GroenLinks is uit het college gegaan. Van GroenLinks vernamen we eerder al dat zij zo’n moeite hadden met de spagaat om zonnepanelen te willen neerleggen op kostbaar groen. Om nog maar te zwijgen over het negeren van het advies van de  hitte attentiekaart om juist dat gebied te beschermen. Het is voorbarig om aan het voorgaande  al optimistische conclusies te verbinden, maar er zijn wel kansen ontstaan om af te zien van deze plek in Park Elderveld.

 

De initiatiefgroep en het wijkplatform hebben (afzonderlijk) gesproken met Danielle van Woerden van Rijn & IJssel Energie Coöperatie. Zij heeft benadrukt dat zij op zoek gaat naar draagvlak om het panelenveld  alsnog te realiseren. Het lijkt ons verspilde energie, die beter besteed zou kunnen worden aan draagvlak voor panelen op alle gebouwen in Elderveld. Het wordt zo ook nog lastiger om deze club in te zetten voor latere duurzaamheidsinitiatieven in Elderveld of in andere wijken.

 


 

Parknieuws 5 december

 

De gemeente  onderneemt nu actie, zonder vooroverleg met het Wijkplatform, om Eldervelders te paaien om zich uit te spreken vóór de aanleg van een zonnepanelenveld. Sommigen ontvingen al een uitnodiging om te komen praten. De gemeente loopt voor de muziek uit en dat is niet erg fatsoenlijk vinden wij. Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben nog niet eens besloten óf het zonnepanelenveld er komt.

Let wel, de gemeente zelf gaat de gesprekken niet aan, maar laat dat doen door de Rijn & IJssel Energie Coöperatie. Een organisatie waarmee wij graag zouden werken als het gaat om panelen op daken van kantoorgebouwen en woonhuizen. 

Laat u als u op de uitnodiging in gaat niet in de luren leggen door mooie praatjes over heggen, boompjes en schapen rondom de staal- en glasconstructie. Of financieel voordeel, want dat kan ook met zonnepanelen op andere plaatsen dan op onze akker. Bescherm het restje Betuws landschap in onze wijk.


 

Parknieuws 1 december

 

Zoals eerder gemeld hebben wij een voorstel voor afwegingcriteria gestuurd naar de gemeente (in welke situatie geen zonnepanelenveld aanleggen). Wij hebben contact opgenomen met de gemeente en zij hebben aangegeven dat onderdelen uit ons voorstel zijn opgenomen.

Het stuk wordt dezer dagen gestuurd naar het college van B&W, die zal op z’n vroegst op 15 december a.s. beslissen of het al dan niet met wijzigingen wordt aangenomen.

Vervolgens zal de gemeenteraad het kunnen/willen bespreken, en wij zullen hen vragen dat te doen. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar worden.

 

Communicatie blijft een heikel punt:

·        Ook uit het voorgaande, waarbij wij zelf contact moeten opnemen met de gemeente over de stand van zaken m.b.t. ideeën die wij aandragen, blijkt dat communicatie met het wijkplatform en de initiatiefgroep wordt vermeden.

·        Zo is er ook 3 maanden geleden op 4 september een overleg geweest met wijkplatformleden, de wethouder Elfrink en anderen (scroll maar even naar beneden). Daar werd een verslag toegezegd. Dat verslag is klaar, maar ligt nog bij de wethouder. We weten nog niet wie daar van gemeentewege aan tafel zaten.

·        De organisatie Rijn & IJssel Energie Coöperatie blijkt in opdracht van de gemeente individuele mensen te benaderen om ze informeren over de plannen voor het zonnepanelenveld en naar wij aannemen over te halen om steun te verlenen. Zij doet dit buiten het wijkplatform en de initiatiefgroep om en voordat er een definitief besluit ligt.

 

Wij hebben gesproken met enkele specialisten en dat heeft tot enkele nieuwe inzichten geleid. De belangrijkste betreft vooralsnog omwonenden van een zonnepanelenveld die zonnepanelen op hun dak hebben. Bij zonnig weer wordt stroom terug geleverd aan het net. Als op datzelfde net een groot zonnepanelenveld staat met intelligente omvormers, bestaat de kans dat deze kleine ‘terugleveraars’ worden verdrongen en niet terug kunnen leveren. Lees het gehele stuk in Bijlage 8.


 

Parknieuws 3 november

 

GroenLinks was verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan ‘New Energy made in Arnhem’. Nu deze partij uit de coalitie gestapt is en de ChristenUnie erin, met een nieuwe wethouder (Anja Haga), is het even afwachten hoe deze wisseling van de wacht uitwerkt op de akker in Park Elderveld. De ChristenUnie was geen voorstander van de aanleg van een zonnepanelenveld daar. Wij houden de vinger aan de pols.

 

In de afgelopen periode is er gesproken met specialisten op technisch vlak en een persoon die ervaring heeft met de invoering van duurzame initiatieven in wijken. Ook is er studie verricht naar wat er zoal in Nederland gebeurt op het gebied van zonnepanelenvelden.

 

De gemeente werkt voor het college van B&W aan een lijst met keuzecriteria waaruit blijkt of een open stuk veld wel of niet in aanmerking komt voor de aanleg van een zonnepanelenveld. Wij hebben ze een handje geholpen en alvast een voorstel gemaakt voor een aantal criteria die volgens ons voor Arnhemse bewoners van belang zijn.

 

Op 3 november hebben het Wijkplatform en de initiatiefgroep dat document met afwegingscriteria  gestuurd naar het college van B&W en de gemeente met een kopie aan alle raadsleden en De Gelderlander. Zie  Bijlage 7 .

 


 

Parknieuws 6 oktober

 

Deze week wordt gesproken met enkele specialisten op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en van de bevordering van duurzaamheid in wijken. Wij houden u op de hoogte.

 

Op zaterdag 3 oktober werd door de initiatiefgroep deelgenomen aan de Wijkdag Festiveld in Elderveld. Jammer genoeg was de opkomst op de dag zelf matig.

Vrijwilligers bezetten onze thema-marktkraam ‘Red Park Elderveld’ en hebben zo persoonlijk voorlichting gegeven aan de bezoekers. Dit heeft een fors aantal nieuwe voorstanders voor de pleitnota opgeleverd. In totaal hebben 131 bewoners getekend en zo hun steun gegeven. Omdat ditmaal intekening niet verliep via de website zijn er relatief veel mensen (91) die ervoor kozen hun naam niet op de website te laten vermelden.

 

We brachten met deze actie het aantal medestanders op totaal 717.

 

 


 

 

Parknieuws 21 september

 

http://arnhem.raadsinformatie.nl/vergadering/211557/Politieke+Maandag+21-09-2015

3. Raadzaal, starten met pijltje

 

De gemeenteraad heeft nogmaals vergaderd over het programma “New energy made in Arnhem”. Het was een mening vormende vergadering.  Hierin kwam ook uitvoerig Park Elderveld ter sprake.

 

De verantwoordelijke wethouder voor het hele plan, Henk Kok, heeft hierin het volgende aangegeven:

·      Eind dit jaar of begin volgend jaar komt het college met criteria (afwegingskader) op basis waarvan wordt gekozen of op een plek wel of geen zonnepanelenvelden (of windmolens e.d.) mogen worden aangelegd,

·      De raad krijgt nog de gelegenheid om over deze criteria mee te beslissen,

·      Voor plaatsing van panelen of windmolens is een omgevingsvergunning nodig, waarvan het college tot nu toe aannam dat de raad hierin niet gekend hoefde te worden. De wethouder sprak van een bestaande “verklaring van geen bedenkingen”.

·      De raad kan indien zij dit nodig acht in het vervolg ook meebeslissen over de toekenning van een omgevingsvergunning en de “verklaring van geen bedenkingen” wordt dan opgeschort.

 

Veel partijen gaven aan dat draagvlak van de bewoners van groot belang is. De wethouder blijft erbij dat als het erop aan komt (en naar ik aanneem ook de raad akkoord gaat) ondanks verzet van bewoners zonnepanelen gewoon geplaatst gaan worden. Wij moeten voorkomen dat dit gebeurt.

 

Er wordt dus niet doorgehold over de hoofden van de raad en de bewoners heen, maar er is nog geen reden om achterover te leunen. Er zijn redenen (criteria) genoeg om van panelen in Park Elderveld af te zien en die moeten wij inbrengen.

  

Parknieuws 17 september

 

Het Wijkplatform Elderveld heeft haar eerste vergadering in volledige bezetting na de zomer gehad.

 

Zij heeft o.a., de voor het plan van het zonnepanelenveld in Elderveld verantwoordelijke, ambtenaar Maud Wolf ontvangen. Zij gaf een korte uiteenzetting over de achtergronden en bedoelingen van het programma “New energy made in Arnhem” en de plaats daarin van het voornemen om op de akker panelen te leggen. Daarna hebben de initiatiefnemers van de acties, bij monde van Gijsbert Hulsker, uitgelegd wat er tot dan toe gebeurd is en argumenten en doelen toegelicht. Vervolgens heeft het wijkplatform unaniem besloten achter het initiatief te staan en plaatsing van zonnepanelen in Park Elderveld af te wijzen.

 

Het Wijkplatform heeft vervolgens een brief gestuurd aan het college van B&W en alle raadsleden waarin dit unanieme besluit is vervat.  Ook is de wens uitgesproken om met het college in gesprek te gaan over mogelijke alternatieven.

 


 

 

Parknieuws 15 september

 

http://arnhem.raadsinformatie.nl/vergadering/209391/Politieke+Maandag+14-09-2015;

2. Raadzaal, starten met pijltje

 

·         Op 14 September is het complete plan ‘New energy made in Arnhem’ besproken. Wij waren met ongeveer 30 mensen aanwezig en Gijsbert Hulsker heeft vooraf ingesproken en vragen beantwoord. Daarna werden door raadsleden vragen gesteld aan de wethouder. Dit keer Henk Kok (GroenLinks), die verantwoordelijk is voor New energy … . Zie de tekst onder dit bericht. Ook kan je op de website van Arnhem.nl onder 7PM de vergadering bekijken.

De wethouder die verantwoordelijk is voor het plan om de panelen in Park Elderveld te leggen is Gerrie Elfrink van de Socialistische Partij.

·         In het algemeen steunen de oppositiepartijen ons (PvdA, ZuidCentraal, VVD, Christenunie, Verenigd Arnhem, Partij van de dieren). De Arnhemse Ouderenpartij (Ton Van Beers) zou er zich nu in gaan verdiepen.

·         De vragen gingen o.a. over de beroerde communicatie, het opwarmingseffect, de financiële onderbouwing en de criteria die zijn gehanteerd om te komen tot de keuze van onze akker. Vooral D66 drong aan op het bepalen van de afwegingscriteria voor de keuze van een locatie van een zonneveld. Waar doe je dat wel en waar doe je dat niet.

·         De opstelling van de wethouder was: sommige duurzaamheidsmaatregelen zullen pijn doen, dat is niet te vermijden.

·         Conclusie: het onderwerp heeft aandacht, er wordt nog verder over gesproken, de uitslag is voorlopig nog onbeslist.

 

Tekst van het inspreken

 

(Geacht college en) geachte raadsleden en andere aanwezigen,

Ik spreek hier namens het Wijkplatform en zeer vele bewoners van Elderveld, die hebben aangegeven ons te steunen.

Het doel dat wij willen bereiken is dat het college afziet van het plan om op de akker, behorend bij de Stoeterij in Park Elderveld , een zonnepanelenveld aan te leggen en dat het agrarisch karakter behouden blijft.

Wij hebben goede nota genomen van  het programma ‘New Energy made in Arnhem’ en ondersteunen ten volle de ambitie die daarin is vastgelegd. Ook stellen we, dat wij ons als bewoners van Elderveld en burgers van Arnhem mede verantwoordelijk voelen voor de noodzaak tot verduurzaming van ons energiegebruik. Maar laten we eerst stilstaan bij het onzalige plan om een kostbare plek in Elderveld te bedekken met 7500 zonnepanelen.

De communicatie over het plan was, zoals bekend, afwezig en dat was kennelijk zo gepland.  Bekijk de Communicatieparagraaf van de Collegenota van 9 juni over dit onderwerp. “Met de stad” betekent vooralsnog “niet met de bewoners”. Het bezoek van de wethouder (en 8 anderen ambtenaren en specialisten) aan het wijkplatform en enkele bewoners op 4 september was een deceptie en beschamend. Argumenten werden niet gehoord of met een glimlach ter zijde geschoven. De wethouder wilde niet ingaan op een uitnodiging om over alternatieven te praten. Vervolgafspraken werden er niet gemaakt. 

Park Elderveld bestaat uit een Reigervijver, een speelbos en de Stoeterij met akker. Het is de groene lob, waaromheen de wijk in de zeventiger jaren is aangelegd. Het vigerend agrarisch bestemmingsplan zegt: “De 'Stoeterij' maakt onderdeel uit van het oorspronkelijk landschap, dat in het stedenbouwkundige ontwerp van de wijk is opgenomen.” Park Elderveld was en is geen reservegrond voor verdere woning bouw. Elderveld is trots op dit gebied. Het is daarom dat wij u, raadsleden, op 31 augustus hebben uitgenodigd te komen kijken naar wat er op het spel staat.

·         Waar vind je als wijkbewoner zo nabij een voorbeeld van educatieve waarde, wanneer op kleine schaal geploegd, geëgd, gezaaid en, zoals dit weekend weer, geoogst wordt.

·         De akker is de habitat van weidevogels als kieviten en scholeksters die er broeden. Ganzen, ooievaars en zwermen spreeuwen foerageren er. Zwaluwen en beschermde vleermuizen doorkruisen het veld. En ook de ijsvogel en de haas zijn vaste gasten.

·         Het is een gebied waar wordt gerecreëerd, gevist, gewandeld en genoten. Mensen uit de nabijgelegen verpleeghuizen, kantoormensen, mensen die hun hond uitlaten. Zij doen allen een rondje akker.

Behalve de intrinsieke waarde zijn er meer argumenten:

·         De stad warmt op. Het stadsbestuur heeft ambities uitgesproken ten aanzien van het stadsklimaat. Een van de belangrijkste documenten in dit kader is de hitteattentie-kaart, gemaakt in 2012. Op deze kaart wordt Park Elderveld aangemerkt als een van de 4 groene verkoelende plekken, waarvan de verkoelende werking op de directe omgeving beschermd én versterkt moet worden. Een panelenveld warmt de omgeving juist op. Zie ons rapport op de website.

·         Grasland zorgt voor een uitstekende ‘invang’ en het onschadelijk maken van fijn stof. Omstreeks 2017 zullen 21.000 voertuigen per werkdag de akker passeren.

Wat betekenen 7500 zonnepanelen in verhouding tot de ambities en mogelijkheden in het programma “New energy made in Arnhem”.

·         De potentie van het Arnhems zonnig dakoppervlak is 986.000 zonnepanelen.

·         De 7.500 zonnepanelen die boven Park Elderveld hangen zijn daarvan ongeveer 0,8%.

De Energiepotentiekaart  van Greenspread biedt een groot scala aan alternatieve plekken waar grondgebonden panelen technisch tot de mogelijkheden behoren. Wij zijn bij 70 plekken opgehouden met tellen.

Ons aanbod

De hele actie heeft tot nu toe ook veel opgeleverd. Met de tamtam, die wij tot dusverre hebben gehanteerd, staat duurzame energie in de wijk op de kaart.

Mensen die historisch groen en natuur een warm hart toedragen, onze ondersteuners, geven ook om duurzaamheid. Velen onder ons, mijzelf niet uitgesloten, hebben al zonnepanelen op het dak. Vele  anderen zitten op de wip of zijn te overtuigen. De wijk Elderveld wil de uitdaging aangaan en een voorbeeld worden voor verduurzaming. Geef “Met de stad” inhoud. Wij hebben de energie!

Twee vragen aan de raad zijn:

Zijn aspecten als: leefmilieu, woonomgeving, historisch belang, fauna, educatie, opwarming en fijn stof, ondergeschikt aan het plaatsen van zonnepanelen op deze kostbare plek?

Waar en wat zijn de afweegcriteria ten opzichte van de ándere potentiegebieden voor zonnevelden in Arnhem, op grond waarvan ons Park Elderveld het eerste stadspark in Nederland zou worden waar zonnepanelen worden gelegd?

  


 

Parknieuws 4 september

 

·         Van de gemeente is bericht ontvangen dat voor de bestemming ‘agrarisch’ naar zonnepanelen een wijziging bestemmingsplan nodig is of een omgevingsvergunningsaanvraag moet worden gedaan. Beide processen bevat o.a. uitgebreide mogelijkheden aan burgers om hun bezwaren kenbaar te maken. De wethouder meldde in de raadsvergadering van 5 juli j.l. ten onrechte dat er zonder meer panelen konden worden geplaatst op grond met agrarische bestemming.

   


 

Parknieuws 4 september

 

·         Op vrijdag 4 september is er overleg geweest tussen het wijkplatform, twee kern-actiegroep leden’, en de wethouder, die 8 anderen meebracht (ambtenaren, Liander, en Rijn en IJssel Energie Coöperatie).

o       Er waren geen bewoners komen opdagen die wel panelen willen op de akker. Ofschoon de uitnodiging in de media gericht was aan alle Eldervelders.

o       De wethouder Elfrink zat er strak in. Na onze argumenten te hebben gepresenteerd zei hij bijv. dat hij nog geen echt argument had gehoord. We konden praten wat we wilden, maar hij stond er niet voor open. Ook zijn geen excuses uitgesproken over de beroerde (geen) communicatie. Het werd zelfs een beetje pijnlijk toen er door een aanwezige emotioneel werd gereageerd op zoveel afhoudendheid door de wethouder.

o       Er zijn geen plaatjes van ontwerpen voorgelegd en daar stonden de Eldervelders trouwens niet voor open (heel misschien later als we dit machtsspel zouden verliezen). Maar de genodigde partijen zijn niet voor niets gekomen, zij hebben nu kennis van onze argumenten. De wethouder is later naar de akker gaan kijken. ‘Enigszins hinkend door het been dat hij gedurende de vergadering zo stijf had gehouden.’

 


 

Parknieuws 31 augustus

 

http://www.elderveld.nl/; Wijk TV Elderveld, starten met pijltje

 

·         Op maandagavond 31 augustus in De Gaanderij in Elderveld waren op de ontmoeting met de gemeenteraad 8 afgevaardigden en iets meer dan 100 medebewoners, waaronder veel van jullie zelf uiteraard. Een indrukwekkende opkomst ondanks de regen.

o       De volgende partijen waren vertegenwoordigd: PvdA, ZuidCentraal, D66, SP, GroenLinks, Verenigd Arnhem, VVD en Christen Unie. Niet aanwezig: CDA, Arnhemse Ouderen Partij en de Partij van de Dieren.

o       De bijeenkomst was bedoeld om de raadsleden te informeren. Wij gebruikten de presentatie die ook op de website staat (bijlage 6 op de website).

o       De ontmoeting werd (belangeloos) geleid door Bob Roelofs, die ervoor zorgde dat de raadsleden gedwongen werden standpunten in te nemen.

o       Er werd zwaar getild aan de slechte communicatie. Ook de raadsleden waren niet of nauwelijks geïnformeerd door het college. Zij uitten volop hun ongenoegen daarover.

o       Kernvraag was: Zijn aspecten als: leefmilieu, woonomgeving, natuur, groen, opwarming en fijn stof, ondergeschikt aan het plaatsen van zonnepanelen op deze kostbare plek?

o       Wat opviel was het begrip van D66 (coalitiepartij), maar of het wat oplevert is nog maar te bezien. Wat tegenviel was de reactie van GroenLinks, die een slechte beurt maakte door aan te geven dat zij de wethouder steunen. Verder was er voldoende steun van de niet-coalitie woordvoerders.

o       Door de opkomst werd duidelijk dat de kwestie door de bewoners van Elderveld breed gedragen werd.

o       Afgelopen week hebben we samen met het wijkplatform gesproken met een CDA-raadslid (coalitiepartij,  constructief gesprek), en ik zelf nog telefonisch met de man van de Partij vd Dieren (die ons steunt).

  Parknieuws 22 augustus

 

·         De website is uitgebreid met onderzoeksresultaten naar opwarming door zonnepanelenvelden (onder bijlage 1 van onze website) en met de presentatie die ik maandag heb gegeven (bijlage 6 van onze website).

 

 

Parknieuws voor 22 augustus

 

 

18 aug          Live uitzending Radio 1 (4 bewoners, wethouder en fractievoorz. SP)

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2463/2015-08-18

 

11 aug          Ingezonden brief in De Gelderlander

 

11 aug          Interview Jan Schipper op locatie. Nieuwsitem TV Gelderland.                     

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2097223/Handtekeningenactie-tegen-zonnepanelen-in-park-Elderveld-Arnhem; starten met pijltje, eerst reclame

 

10 aug          Brief aan raadsleden (reactie op uitspraken wethouder Elfrink)

 

7 aug             Bewoners informeren media over website Park Elderveld

 

6 aug             Formeel bezwaarschrift naar B&W

 

2 aug             Website met pleitnota in de lucht

 

28 juli           Brief bewoners naar B&W (vraag om informatie)

 

6 juli             Artikel Gelderlander “Wijkbewoners boos..”

 

5 juli             Informatieve bespreking in de raad (ZuidCentraal)

 

4 juli             Ingezonden brief bewoners aan DG (cc raad en B&W)

 

3 juli             De Gelderlander publiceert bericht plaatsing Zonnepanelenveld in Park Elderveld

 

 

 

18 aug Wijkplatform nodigt raadsleden uit voor bijeenkomst